Close

Supplementary Voter List Municipal Corporation Hisar (15/07/2019)

Ward No. 1

Part No.1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8

Ward No. 2

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8 Part No. 9 Part No. 10

Ward No. 3

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8 Part No. 9 Part No. 10
Part No. 11 Part No. 12 Part No. 13 Part No. 14 Part No. 15
Part No. 16 Part No. 17

Ward No. 4

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8 Part No. 9 Part No. 10
Part No. 11 Part No. 12 Part No. 13

Ward No. 5

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8 Part No. 9 Part No. 10
Part No. 11

 

Ward No. 6

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8

Ward No. 7

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8 Part No. 9 Part No. 10

Ward No. 8

Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5 Part No. 6
Part No. 7 Part No. 8 Part No. 9 Part No. 10

Ward No. 9

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8

Ward No. 10

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6

Ward No. 11

Part No.1 Part No.2 Part No.3 Part No.4 Part No.5
Part No.6 Part No.7 Part No.8 Part No.9 Part No.10
Part No.11

Ward No. 12

Part No.1 Part No.2 Part No.3 Part No.4 Part No.5
Part No.6 Part No.7 Part No.8 Part No.9 Part No.10

Ward No. 13

Part No.1 Part No.2 Part No.3 Part No.4 Part No.5
Part No.6 Part No.7 Part No.8 Part No.9 Part No.10
Part No.11

Ward No. 14

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6

Ward No. 15

Part No.1 Part No.2 Part No.3 Part No.4 Part No.5
Part No.6 Part No.7 Part No.8 Part No.9 Part No. 10
Part No. 11 Part No. 12

Ward No. 16

Part No. 1 Part No. 2 Part No 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No 8 Part No. 9 Part No. 10
Part No. 11

Ward No. 17

Part No. 1 Part No.2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8 Part No. 9 Part No. 10
Part No. 11 Part No. 12

Ward No. 18

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8 Part No. 9

Ward No. 19

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8 Part No. 9

Ward No. 20

 

Part No. 1 Part No. 2 Part No. 3 Part No. 4 Part No. 5
Part No. 6 Part No. 7 Part No. 8 Part No. 9 Part No. 10
Part No. 11 Part No. 12